Menu
Obec Kamýk nad Vltavou
Kamýk nad Vltavou Obec s histori

Svatební obřady

Uzavírání manželství

Manželství v Kamýku nad Vltavou lze uzavřít formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství (dále jen „snoubenci“), že spolu vstupují do manželství.

Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní, činí se v přítomnosti dvou svědků.

Snoubenci, kteří jsou občany ČR a mají trvalý pobyt na území České republiky, předloží matričnímu úřadu níže uvedené doklady:

 • Platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost (občanský průkaz nebo cestovní doklad,rodný list (originál nebo jeho ověřená kopie),
 • doklad o státním občanství (lze prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem),
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu (lze prokázat občanským průkazem),
 • výpis z údajů z informačního systému evidence obyvatel o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem),
 • rodné listy,
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (pokud je snoubenec rozvedený), 
 • úmrtní list zemřelého manžela (pokud je snoubenec ovdovělý),
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera (jde-li o snoubence, který žil v partnerství),
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moc,
 • jde-li o osobu stiženou duševní poruchou – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci,
 • rodné listy společných dětí (pokud snoubenci již mají společné děti).

Uzavření církevního sňatku

Při uzavírání církevního sňatku musí být vydáno osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku. Osvědčení vydá příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Osvědčení má platnost 6 měsíců od data vydání. Snoubenci předloží matričnímu úřadu stejné doklady jako osoby, které budou uzavírat občanský sňatek.Snoubenec, který je cizincem předloží matričnímu úřadu níže uvedené doklady:

 • Platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu pro cizince),
 • rodný list (originál nebo jeho ověřená kopie),
 • doklad o státním občanství (lze prokázat cestovním pasem),
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který k datu uzavření manželství nesmí být starší 6 měsíců,
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno,
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince, tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství,
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený,
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera (jde-li o snoubence, který žil v partnerství),
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií České republiky, které není ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů. To neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo jeho rodinné příslušníky.
 • Doklady vydané orgány cizího státu mají důkazní moc veřejných listin v České republice, pokud jsou opatřeny předepsanými ověřeními (apostillou nebo superlegalizací) a úředním překladem do jazyka českého soudním tlumočníkem na území České republiky (ust. § 57 zákona o matrikách). V případě uzavírání manželství s občanem cizího státu doporučujeme před vyřizováním dokladů v cizině konzultovat tuto záležitost s matričním úřadem.

Svatební obřady

Bezplatné svatební obřady jsou možné v prostorách obřadní síně obce Kamýk nad Vltavou každou sobotu od 9:00 hodin do 13:00 hodin.

Mimo výše uvedené bezplatné svatební obřady a stanovené místo, může matriční úřad povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství v jinou dobu nebo na kterémkoli jiném vhodném místě ve správním obvodu Kamýk nad Vltavou (např. v prostorách zříceniny Vrškamýku, v podhradí Vrškamýku, na nábřeží pod lipami).

Dle zákona o matrikách podléhají takovéto obřady správnímu poplatku 3.000,- Kč.

Doporučujeme, aby si snoubenci nejdříve zamluvili termín obřadu na matrice, a až následně si domlouvali ostatní služby související s přípravami na jejich svatební den.

Potřebné formuláře ke stažení:

Občan

Oznámení

 

Platební portál

Platební portál

Mobilní rozhlas

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Záchranný kruh

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 30. 5. 2024
slabý déšť 18 °C 11 °C
pátek 31. 5. déšť 16/10 °C
sobota 1. 6. zataženo 20/10 °C
neděle 2. 6. slabý déšť 21/7 °C
Kamýk nad Vltavou
Objevujte naše zajímavá místa a akce
rychlé kontakty
Další kontakty
Prohlédnětě si nás na mapách
malované mapy